Projekty

Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej

RSAO to ogólnopolski projekt o charakterze sieciowym wychodzący naprzeciw bardzo ważnej potrzebie, jaką jest konieczność radykalnej poprawy efektywności szkolenia rowerzystów w Polsce. W ramach projektu mamy ambicje przygotowania merytorycznego fundamentu do niezbędnej reformy karty rowerowej. Działania projektowe mają na celu wzbudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu, a także podniesienie kompetencji i integrację środowiska osób (nauczycieli i edukatorów) zaangażowanych w takie działania.

Projekt przewiduje: 

 • pakiet działań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli „Bezpieczny Rowerzysta w Mieście” realizowany przez działaczy rowerowych,
 • cykl czterech seminariów regionalnych „Efektywna Edukacja Rowerzystów dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”,
 • kampanię społeczną na temat bezpieczeństwa rowerzystów angażującą środowisko szkolne tj. samorząd, nauczycieli, dzieci, młodzież i rodziców,
 • budowę krajowej sieci (integrację środowiska) wykwalifikowanych edukatorów rowerowych, w której skład wejdą nauczyciele, działacze organizacji rowerowych i urzędnicy samorządowi odpowiedzialni za edukację,
 • opracowanie przy partycypacji środowiska czynnych edukatorów modelowego programu edukacji rowerowej do wdrażaniach w gminach,
 • stworzenie wytycznych do reformy karty rowerowej na poziomie krajowym, dla którego w trakcie i po zakończeniu projektu poszukiwany będzie promotor polityczny.

Projekt realizowany jest od stycznia 2021 roku do końca października 2022 roku, w pełnym wymiarze w pięciu miastach Polski: Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Natomiast w niektóre działania projektowe włączeni są też działacze z innych miast: Gdyni, Łodzi, Olsztyna i Szczecina.

Projekt realizowany jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Geneza projektu:

Problem bezpieczeństwa

Jak wskazują dane na temat wypadków z udziałem rowerzystów tj. System Ewidencji Wypadków i Kolizji Polska jest obecnie krajem o jednym z najniższych w Europie poziomie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są niewłaściwe zachowania kierowców (ok. 60% zdarzeń), a w drugiej kolejności zachowania samych rowerzystów (ok. 40% zdarzeń). Winny złych skutków wypadków jest też niedobór odpowiedniej infrastruktury, ale na tym polu, między innymi dzięki wysiłkom organizacji rowerowych sytuacja systematycznie się poprawia.

Fałszywe przekonania społeczne

Źródła takiego stanu rzeczy należy szukać w mentalności polskich uczestników ruchu, na którą składa się brak respektu dla przepisów ruchu drogowego (np. absolutnie powszechne, akceptowane społecznie i praktycznie bezkarne jest przekraczanie prędkości przez kierowców – problem o znaczeniu kapitalnym!). Mentalność kierowców kształtowana jest przez pewne fałszywe mity i wyobrażenia społeczne na temat bezpieczeństwa na drodze, takie jak „jazda szybka, ale bezpieczna”, albo fałszywe rozumienie zasady ograniczonego zaufania, które przypisuje niechronionym uczestnikom ruchu odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. W Polsce uważa się powszechnie, że „to pieszy, rowerzysta powinien uważać za kierowcę w swoim własnym interesie”, podczas gdy w krajach gdzie bezpieczeństwo niechronionych jest najwyższe panuje podejście zgoła odwrotne: „większy i szybszy musi uważać bardziej, bo stwarza większe zagrożenie”.

Fałszywe recepty

Błędne przekonania nie są obce także tzw. specjalistom od bezpieczeństwa ruchu drogowego, policji oraz osobom zajmującym się szkoleniem rowerzystów. Konieczna jest radykalna zmiana świadomości społecznej (dzieci, młodzieży i rodziców) w tym zakresie, bez czego niemożliwe będzie wdrożenie koniecznych zmian (bo nie będą akceptowane społecznie). Przekaz edukacyjny, z którym spotyka się młody rowerzysta w naszym kraju bazuje na fałszywych przesłankach niemających żadnego uzasadnienia w danych na temat przyczyn wypadków. Jako symbole bezpieczeństwa rowerzysty przedstawia się jazdę w kasku i kamizelce odblaskowej, podczas gdy są to elementy wyposażenia mające w praktyce znaczenie marginalne. Kask podnosi bezpieczeństwo w stopniu niewielkim, a wypadki związane z widocznością po zmroku to tylko niewielki odsetek wypadków (ok. 6%).

Restrykcje zamiast efektywnej edukacji

Polski system szkolenia rowerzystów jest dalece nieefektywny i anachroniczny i zupełnie nie jest zgodny z dobrą praktyką powszechną w krajach Unii Europejskiej o największym bezpieczeństwie ruchu drogowego. Jest on jednocześnie najbardziej restrykcyjny w Unii Europejskiej, bo karta rowerowa dla niepełnoletnich jest obowiązkowa, a dzieci które jej nie otrzymały (ok. 40-50%) są formalnie wykluczone z ruchu. Jednocześnie jest też pozbawiony najważniejszego elementu szkolenia rowerzysty, jakim jest nauka jazdy w warunkach realnego ruchu drogowego. Nie ma też jasnych ram prawnych do realizacji takiego szkolenia.

Brak właściwych kompetencji

Osoby zajmujące się w szkołach wychowaniem komunikacyjnym zazwyczaj nie posiadają kompetencji, aby to zrobić. Bardzo często nie są nawet codziennymi użytkownikami roweru! Kluczowej dla bezpieczeństwa rowerzysty wiedzy praktycznej jak poruszać się rowerem nie posiadają również rodzice, gdyż też najczęściej nie wykorzystują roweru do komunikacji. Jedynym środowiskiem posiadającym potencjał do prowadzenia efektywnej edukacji młodych rowerzystów i konkretne doświadczenie w tym zakresie są organizacje rowerowe.

Konsolidacja wokół wizji zmiany

W tej sytuacji konieczna jest jak najszybsza poprawa jakości szkolenia rowerzystów na poziomie samorządów miejskich, a docelowo reforma karty rowerowej na poziomie krajowym. Żeby tak się stało niezbędne są: konsolidacja środowiska organizacji rowerowych wokół tematu, stworzenie szczegółowej wizji docelowego systemu szkolenia na kartę rowerową, zmiana świadomości wśród osób zajmujących się edukacją rowerzystów i treści przekazu edukacyjnego, aby był adekwatny i zgodny z najlepszą praktyką (wypracowanie i upowszechnienie takiego przekazu), budowa trwałego partnerstwa pomiędzy samorządem, szkołami, a działaczami rowerowymi (wspólny lobbing na rzecz zmiany przepisów i powierzanie organizacjom zadań gminy), zmiana świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa rowerzysty i wywołanie „ciśnienia społecznego” na poprawę bezpieczeństwa ruchu i poprawę jakości szkolenia rowerzystów (aktywizacja środowiska szkolnego – nauczycieli, rodziców i uczniów na tym polu).

Scenariusz koniecznej zmiany

Temu wyzwaniu odpowiada zakres działań zaplanowanych w ramach niniejszego projektu, dla których obecnie w kraju nie ma dedykowanych źródeł finansowania. Jednocześnie trudno oczekiwać, aby pożądana zmiana zaszła samoistnie. Co prawda, konieczność poprawy szkolenia rowerzystów wynika z powszechnych odczuć społecznych, to jednak konserwatyzm myślenia środowiska polskich specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego jest tu poważną przeszkodą. Zmiana taka jest możliwa tylko w wyniku aktywności organizacji pozarządowych w sojuszu z innymi sektorami (politykami, samorządowcami, środowiskiem szkolnym). O realności takiego scenariusza świadczyć może udana reforma przepisów dotyczących ruchu rowerowego przeprowadzona z inicjatywy organizacji rowerowych w latach 2010-2015, kiedy strona społeczna korzystała z efektu współpracy sieciowej, partnerstwa z politykami (posłami i senatorami Parlamentarnej Grupy Rowerowej) i istotnego finansowania ze środków pomocowych UE (POKL i  EOG).

Spodziewane pozytywne efekty

Poprawa efektywności szkolenia rowerzystów zarówno na poziomie lokalnym, jak i docelowo na poziomie krajowym spowoduje pośrednio wzrost bezpieczeństwa innych niechronionych uczestników ruchu (zasady unikania niebezpieczeństwa przez rowerzystów, są analogiczne jak w przypadku popularnych urządzeń transportu osobistego tzw. UTO i pieszych). Dobrze przeszkolony rowerzysta nie będzie stwarzał zagrożenia dla pieszych i będzie miał inne (bardziej odpowiedzialne) podejście do bycia uczestnikiem ruchu, co będzie procentowało na kolejnych etapach jego życia (np. gdyby został w przyszłości kierowcą).

Rowerowa Sieć Aktywności Obywatelskiej

Ogólnopolski projekt o charakterze sieciowym mający na celu generowanie aktywności obywatelskiej wokół zagadnienia polityk rowerowych (transportowych) realizowanych w dużych i średnich miastach w celu ich optymalizacji (poprzez zapewnienie efektywnego udziału społecznego).

Projekt zakłada:

 • zangażowanie nowych wolontariuszy organizacji rowerowych do ewaluacji działań realizowanych przez samorząd,

 • wsparcie ich aktywności informacyjno-medialnej,

 • wzajemną wymianę doświadczeń,

 • rozpowszechnianie wypracowanego know-how w zakresie prowadzenia społecznego nadzoru i zapewnienie partycypacji w realizowanych politykach rowerowych wśród potencjalnych aktywistów rowerowych (zwłaszcza w mniejszych miastach) i aktywistów zainteresowanych działalnością społeczną w innych sektorach (gdzie działalność organizacji rowerowych i zgromadzone przez nie know-how może być inspiracją).

W ośmiu wybranych miastach Polski według spójnej metodyki prowadzona jest akcja ewaluacji najnowszych inwestycji rowerowych (angażująca nowych wolontariuszy - potencjalnych nowych aktywistów). Jest to analiza poprawności zachowań rowerzystów korzystających z infrastruktury. Wyniki zostaną upublicznione i posłużą sformułowaniu wniosków dotyczących efektywności różnych typów infrastruktury rowerowej.

Prowadzone są też serie warsztatów „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów prezentujące przykłady efektywnej działalności społecznej na przykładzie skutecznych akcji i kampanii lokalnej organizacji rowerowej. Zadaniem zajęć będzie inspiracja młodzieży do aktywności obywatelskiej (zasilenia organizacji rowerowych lub innych).

Wsparta jest bieżąca działalność informacyjno-medialna organizacji oraz organizowane są ogólnopolskie spotkania konsolidacyjne organizacji rowerowych. Zaproszeni zostaną aktywiści i organizacje nie zrzeszone dotychczas w sieci (z mniejszych i średnich miast).

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa jest partnerem w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, który prowadzi Instytut Rozwoju Terytorialnego (Województwo Dolnośląskie).

Cel

Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu „Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych”, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Działania

W ramach projektu planowane są dwa typy działań:

 • wsparcie prowadzenia skoordynowanej polityki regionalnej i lokalnej w obszarze pogranicza,
 • zainicjowanie procesu wdrażania ustaleń Koncepcji.

Rezultaty

W ramach realizacji projektu oczekuje się wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych.

Zaproponowane w Koncepcji mechanizmy działań mają stanowić podstawę do prowadzenia skoordynowanej polityki przez samorządy regionalne i lokalne w zakresie rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej oraz wskazywać pragmatyczne rozwiązania dla poprawy warunków organizacyjnych i przestrzennych dla inwestycji rowerowych.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, jednostkę organizacyjną samorządu województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

W skrócie

Projekt to kompleksowy pakiet działań dla podniesienia efektywności udziału społecznego w polityce rowerowej na szczeblu krajowym i lokalnym. Polega na wsparciu aktywności obywatelskiej w celu uzyskania przełomowej i trwałej zmiany w jakości współpracy międzysektorowej dla poprawy zarządzania politykami rowerowymi. Odpowiada na niedobór know-how w zakresie budowy infrastruktury, zarządzania polityką rowerową i ułomność dialogu społecznego, skutkujące dziś bardzo nieefektywnym wykorzystaniem środków publicznych.

Zakłada:

 • wykonanie kompleksowej oceny polityki rowerowej realizowanej w 10 miastach, dającej podstawy do wytyczania kierunków,
 • uruchomienie funkcji krajowego rzecznika rowerzystów ułatwiającej organizacjom wpływanie na instytucje państwowe,
 • uruchomienie modelowej ogólnopolskiej platformy współpracy międzysektorowej i internetowego portalu wymiany doświadczeń i transferu wiedzy.

Bezpośrednimi odbiorcami są samorządy, instytucje rządowe i organizacje rowerowe 18 miast.

Po co ten projekt?

Problemy do rozwiązania

 • Ograniczenie mobilności i gorsze warunki życia w miastach (korki, hałas, spaliny, zapylenie, degradacja przestrzeni) związane z nadmiernym wzrostem ilości samochodów (np. Wrocław ma ok. dwukrotnie wyższą liczbę aut na 1000 mieszkańców niż Berlin, Warszawa jest jednym z najbardziej zatłoczonych samochodami miast na świecie: 1918 aut na km2)
 • Brak wykorzystania potencjału ruchu rowerowego jako sprawdzonego i najtańszego antidotum na problemy komunikacyjne (według danych Komisji Europejskiej ruch rowerowy w polskich miastach to 1-3 %, a w Europie Zachodniej 15-50%)
 • Powolne powstawanie i zła jakość powstającej infrastruktury (brak polskiej myśli technicznej) – wg raportów MdR ok. 80% nie poprawia komfortu ani bezpieczeństwa jazdy (nieefektywnie wydane środki)
 • Brak bezpieczeństwa (4 razy więcej wypadków z rowerzystami niż średnia w Europie według danych SEWiK 2007-2012)

Miejsce dźwigniowe

Udział społeczny w procesie programowania, realizacji i ewaluacji polityki rowerowej ma kapitalne znaczenie dla przecwidziałania wysoce nieefektywnemu wydatkowaniu publicznych pieniędzy (roczne budżety rowerowe miast to od 1 do kilkunastu milionów zł). Istnieje korelacja między ilością i jakością infrastruktury rowerowej, efektywnością polityki rowerowej, a aktywnością organizacji rowerowych. Wzmocnienie działań Miast dla Rowerów może realnie usprawnić politykę rowerową na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym – brak wzmocnienia działań poskutkuje pogłębieniem problemów zarysowanych powyżej.

Geneza projektu

Projekt zakłada wsparcie i optymalizację mającego obecnie miejsce w Polsce rozwoju aktywności obywatelskiej wokół polityki rowerowej w kluczowym momencie pojawienia się kolejnej transzy środków pomocowych z UE. Projekt zrodził się jako efekt wnikliwej diagnozy zjawiska, dokonanej w ramach zrealizowanych projektów sieciowych o podobnej tematyce oraz stanowi ich uzupełnienie i kontynuację. Zestaw działań dobrany został pod kątem wykorzystania szansy dokonania przełomowej zmiany jakościowej w polityce rowerowej kraju, która zrodziła się ze współpracy środowiska rowerzystów z parlamentarzystami zainteresowanymi rozwojem ruchu rowerowego. Rok przedwyborczy sprzyja skłonności władz do dialogu i realizacji postulatów społecznych.

Planowane działania

Społeczny audyt polityk transportowych w miastach

W 10 ośrodkach objętych projektem wykonana zostanie kompleksowa diagnoza prowadzonej lokalnie polityki rowerowej. Wykonawcami będą działacze rekomendowani przez działające lokalnie organizacje sieci MdR, którzy podczas badania będą wykorzystywać wolontariacki potencjał organizacji.

Zadaniem audytora będzie badanie, zbieranie i opracowywanie danych oraz koordynowanie działań wolontariuszy zaangażowanych w projekt, którzy utworzą tzw. lokalną sieć monitoringu społecznego infrastruktury obejmujący cały obszar danego miasta (generowanie aktywności społecznej). Metodyka raportu bazować będzie na wcześniejszych doświadczeniach organizacji rowerowych, które realizowały w 2011 roku podobne zadanie (wnioski poewaluacyjne) oraz na metodyce BYPAD (Bicycle Policy Audit) – narzędzia oceniającego polityki rowerowe rekomendowanego przez ECF (European Cyclist Federation).

Polityki rowerowe ocenione zostaną w oparciu o nowoczesne (innowacyjne w skali kraju) wskaźniki, zastępujące popularny obecnie, ułomny wskaźnik oceny przyjazności rowerowej miasta za pomocą tzw. „długości ścieżek rowerowych”. Audytorzy ocenią zarówno ilość i jakość infrastruktury rowerowej, stopień realizacji głównego szkieletu tras rowerowych, przyjazności rowerowej ulic w centrum miasta. W skład raportu wejdą też zagadnienia szersze, dotyczące spójności obecnie realizowanej polityki z obowiązującymi dokumentami, efektywności udziału społecznego i zarządzania polityką rowerową.

Raporty zostaną upublicznione i stanowić będą przyczynek do szerokiej dyskusji publicznej. Przekazanie będzie miało formę happeningu, podczas którego organizacje złożą publicznie samorządowi ofertę współpracy w celu optymalizacji polityki rowerowej. Na podstawie raportów wykonany zostanie raport syntetyczny, który podsumuje zebrane dane i da podstawy do wskazania kierunków działań naprawczych na poziomie krajowym (polityki rowerowej kraju).

Spotkania warsztatowo-audytowe MdR w miastach

W każdym z miast odbędą się dwudniowe spotkania mające na celu wsparcie procesu lokalnych zmian poprzez wsparcie merytoryczne lokalnej organizacji i wzmocnienie (zainicjowanie) lokalnego dialogu społecznego wokół tematu polityki rowerowej. Spotkania są zadaniem komplementarnym w stosunku do procesu audytowania.

Wzorem BYPAD badanie jest pretekstem do rozpoczęcia procesu współpracy pomiędzy samorządem, a aktywistami rowerowymi i ekspertami związanymi z MdR. Centralnym punktem wydarzenia jest prezentacja wyników prowadzonego lokalnie audytu (w stadium w jakim się proces badania znajduje). Wizyta ekspertów i działaczy rowerowych z całej Polski ułatwi organizacji lokalnej spojrzenie na lokalną politykę rowerową z zewnątrz, w sposób bardziej obiektywny. Jednocześnie podniesie to rangę wydarzenia (i audytu) w oczach przedstawicieli samorządu, ponieważ to osoby z zewnątrz (nie skażone ewentualnym lokalnym konfliktem), będą przyglądały się działaniom.

Wydarzenie będzie atrakcyjne dla mediów, dzięki czemu komunikat o efektach spotkania z niego płynący dotrze do szerokiej opinii publicznej. Jednocześnie obecność mediów będzie rodzajem presji „zachęcającej” do przyjęcia proponowanego dialogu. O ile sam raport mógłby być odebrany jako krytyka, to dzięki spotkaniu władze dostaną od organizatorów zaproszenie do dialogu mającego na celu optymalizację działań na rzecz ruchu rowerowego.

Pierwszy dzień spotkania będzie miał charakter otwartego spotkanie warsztatowego (6 h) z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu (urzędników, radnych), działaczy i ekspertów lokalnych (miejscowej uczelni technicznej) i przyjezdnych (działaczy, ekspertów i oficerów rowerowych z innych miast). Punktem wyjścia będzie prezentacja raportu dla miasta, a następnie zebrani razem wypracują razem wnioski optymalizacyjne dla lokalnej polityki rowerowej, w drugiej części (2 h) efekty wspólnej pracy zaprezentowane będą podczas debaty publicznej. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszone media.

Drugi dzień spotkania będzie służył wymianie wiedzy i umiejętności między działaczami organizacji. Punktem wyjścia będzie zapoznanie się z lokalnymi dobrymi praktykami (6 h + 2 h - terenowe wizje lokalne), na spotkanie zaproszone będą też organizacje z regionów i miast sąsiadujących z miastem goszczącym wydarzenie - potencjalni członkowie MdR. Podczas drugiego dnia goście pomogą ewaluować działania organizacji lokalnej i poprawić jej taktykę i strategię działania.

Przewidziane jest 10 spotkań (jedno w każdym z miast objętych audytem), z czego na 3 oprócz ekspertów zaproszona będzie większa liczba działaczy i oficerów rowerowych (dodatkowe 20 osób). Przewidywana liczba uczestników spotkań mniejszych to 20-30 osób, a większych o zasięgu regionalnym to 40-50 osób.

Ryzyko: niechęci samorządu do dialogu minimalizować ma konstrukcja zadania.

Ogólnopolski Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

Prestiżowe wydarzenie promujące dobre praktyki i udział społeczny, będące jednocześnie platformą dialogu międzysektorowego. W programie prezentacja dorobku projektu i wystąpienia prelegentów z Polski i UE (prezentacja dobrych praktyk).

Pierwszy dzień kongresu dla urzędników, parlamentarzystów, NGO i biznesu. Tematami będą efektywne formy udziału społecznego, wzorcowa infrastruktura, stymulowanie ruchu rowerowego, itp. oraz prezentacja wyników audytów i rekomendacji (6 h) (80-100 osób). Drugi dzień kongresu dla członków (i potencjalnych członków) MdR z mniejszych miast i gmin, z udziałem oficerów rowerowych (6 h), o charakterze branżowym z pogłębieniem zagadnień poruszanych I dnia na poziomie bardziej specjalistycznym i szczegółową prezentacją dobrych praktyk oraz miejscem na dyskusje (30-50 osób). Trzeci dzień kongresu poświęcony sprawom MdR z udziałem działaczy organizacji zrzeszonych i nowych, w programie ewaluacja działań ogólnopolskich, wytyczanie kierunków działania oraz ustalenia strategiczne i taktyczne (8 h) (20 osób).

Obecność na Kongresie przedstawicieli władz i instytucji państwowych, szerokiej publiczności i mediów powinno poskutkować publicznymi deklaracjami np. w sprawie systemowej współpracy z organizacjami.

Ryzyko: ewentualne małe zainteresowanie ze strony samorządów minimalizować będzie pozyskanie za pomocą PGR prestiżowych patronów.

Krajowy Rzecznik Rowerzystów (KRR)

Zatrudniona będzie osoba współpracująca z instytucjami państwowymi w sposób ciągły i odpowiednio intensywny dla efektywnego udziału społecznego w polityce rowerowej państwa (14 miesięcy). Praktyka pokazuje, że taka forma działania daje największe szanse sukcesu ważnych procesów, zainicjowanych i realizowanych obecnie przez MdR. Sukces polityk rowerowych realizowanych przez samorządy zależy w znacznej mierze od rozwiązań systemowych możliwych do wprowadzenia jedynie na szczeblu krajowym, czego organizacje rowerowe nie są w stanie osiągnąć bez koordynacji działań i posiadania reprezentanta działającego w ich imieniu. Np. aktualnie złe przepisy utrudniają lub uniemożliwiają powstawanie nowoczesnych, sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań popularnych w Europie jak śluzy rowerowe, dopuszczenie jazdy pod prąd, znaki określające położenie rowerzysty na jezdni, sygnalizatory trójkomorowe. Do zadań rzecznika należeć będzie przygotowywanie pism, ofert współpracy, opracowywanie wspólnych stanowisk, podpisywanie listów intencyjnych, czynienie ustaleń technicznych, tworzenie planów pracy nad wspólnymi projektami, merytoryczne przygotowanie spotkań międzysektorowych oraz opracowanie raportu nt. polityki rowerowej w Polsce (komplementarność z działaniem nr 1).

Instytucje i przedmiot planowanej współpracy:

Parlamentarna Grupa Rowerowa – jest kluczowym partnerem jeśli chodzi o wsparcie postulatów społecznych i ułatwienie dotarcia do innych instytucji (bardzo ważne jest zatem maksymalne wykorzystanie szansy jaką ta modelowa współpraca daje do końca obecnej kadencji Sejmu RP, obecne cele PGR są zbieżne z celami MdR).

MIiR – jest bardzo ważnym partnerem z uwagi na to, że poprzez przepisy zawarte w rozporządzeniach może kształtować standardy infrastruktury oraz decydować o funduszach na infrastrukturę rowerową; MIiR jest też instytucją, która może uchwalić politykę rowerową kraju - co jest głównym celem strategicznym MdR.

KRBRD, Policja - kierunkiem działania jest doprowadzenie do zmiany doktryny edukacji BRD (policja jest dziś instytucją, która blokuje swoimi opiniami, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań) i możliwość pozyskiwania funduszy na działania miękkie na rzecz poprawy BRD.

MEN – celem współpracy jest reforma anachronicznego systemu szkolenia rowerzystów w Polsce i wejście do szkół z praktycznym szkoleniami rowerzystów.

- celem jest uruchomienie mechanizmu finansowego wsparcia dla ruchu rowerowego (np. środki w NFOŚiGW dla samorządów na inwestycje modelowe i NGO na działania miękkie).

Ryzyko: umiarkowana wola realizacji postulatów przez instytucje, woli współpracy sprzyjać będzie okres przedwyborczy i duża intensywność działania rzecznika.

Wymiana informacji i promocja

Uruchomienie na bazie istniejącej strony internetowej www.miastadlarowerów.pl interaktywnego portalu internetowego prezentującego dorobek merytoryczny projektu i MdR, co w sposób znaczący poszerzy zasięg oddziaływania projektu. Zawartość to m.in: opisy działań projektowych, raporty społeczne, rekomendacje, efektywne mechanizmy wywierania wpływu i współpracy, baza dobrej praktyki i baza bubli oraz aktualności z miast partnerskich. Na portalu zainstalowane zostanie oprogramowanie pozwalające na prowadzenie mailingowej akcji promocyjnej dla samorządów oraz listy dyskusyjnej dla uczestników projektu. Portal prowadzany będzie przez wynajętego w tym celu redaktora (min. 200 artykułów).

Efekty projektu

W ramach działań projektowych udało się doprowadzić do uchwalenia oczekiwanych zmian prawnych w kształcie zbliżonym do propozycji strony społecznej. Był to bardzo duży sukces, gdyż uchwalone zmiany prawne otworzyły gigantyczne możliwości w zakresie tworzenia nowych udogodnień dla rowerzystów, takich jak np. pasy, śluzy i kontrapasy dla rowerów, sygnalizatory trójkomorowe oraz możliwość dopuszczania ruchu pod prąd na drogach jednokierunkowych. W miastach, gdzie realizowano projekt, doszło do poprawy sytuacji w zakresie dialogu pomiędzy organizacją i samorządem oraz w funkcjonowaniu organizacji (wzmocnieniu uległ ich potencjał merytoryczny). W przypadku trzech miast, dzięki przyjęciu przez samorządy postulatów sformowanych w trakcie projektu zaszła bardzo istotna zmiana jakościowa realizowanej polityki rowerowej. W 10 dużych polskich miastach wykonano społeczne audyty polityk rowerowych, a zebrany materiał opracowany został w raporcie podsumowującym. Odbyły się tam spotkania działaczy rowerowych z przedstawicielami samorządu poświęcone lokalnej polityce rowerowej oraz spotkania poświęcone doskonaleniu działań lokalnej organizacji z udziałem ekspertów. Projekt finansował działanie Krajowego Rzecznika Rowerzystów, którego zadaniem było pośrednictwo pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi, a organizacjami. Projekt zakończył Ogólnopolski Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie prezentujący rezultaty projektu. Beneficjentami projektu byli samorządowcy, działacze organizacji rowerowych, a także urzędnicy państwowi i parlamentarzyści. Partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów, reprezentujące w projekcie organizacje z miast. Wszystkie działania projektowe wykonywane były w ścisłej współpracy z lokalnymi organizacjami, natomiast działania ogólnopolskie konsultowane z zarządem partnera. W ramach projektu wzmocniono też kapitał ludzki organizacji poprzez przeszkolenie trzech członków organizacji na certyfikowanych audytorów BYPAD.

Finansowanie

Projekt „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

Czas trwania

Projekt trwa od października 2014 do listopada 2015.

Rowerowa Szkoła

„Rowerowa Szkoła” to projekt edukacyjny o zasięgu krajowym skierowany do uczniów z liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych. Realizowany jest w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”. Operatorem projektu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Cele 

Cele nadrzędne to promocja roweru jako dobrego środka transportu na miasto oraz zachęcanie do codziennego pedałowania wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie. Poprzez informowanie i promowanie jazdy rowerem wierzymy, że uda nam się zainicjować i wepsrzeć zmiany, które mają przyczynić się do przemiany szkół w miejsca bardziej przyjazne rowerzystom.

Uczestnicy otrzymają szansę zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta, oddziaływania różnych środków transportu na środowisko i powszechną mobilność oraz jakość naszego życia, ale także zdołają nauczyć się zasad bezpiecznych zachowań komunikacyjnych i poznać w praktyce możliwości oddziaływania obywateli na politykę transportową swojego miasta.

Działania

Wyznaczone cele chcemy realizować poprzez:

 • Prelekcje multimedialne dla uczniów na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów);
 • Materiały edukacyjne, a wśród nich bogaty pakiet scenariuszy lekcji w temacie zrwnoważonego transportu, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części);
 • Pomoce dydaktyczne - broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne;
 • Portal internetowy rowerowaszkola.pl jako podstawowy kanał komunikacyjny wykorzystywany w projekcie. Można na nim znaleźć bardziej szczegółowe informacje oraz zarejestrować się w konkursie. Ponadto portal ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, pomysłów i inspiracji między placówkami edukacyjnymi z całej Polski;
 • Narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów;
 • Konkurs internetowy z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych placówek (nagrody: stojaki rowerowe dla szkoły wraz z systemem monitoringu, spotkania i wyjazdy na „mini wyprawy” rowerowe ze znanym podróżnikiem, atrakcyjne akcesoria rowerowe).

We wszystkich działaniach edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu pro rowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu oferujemy wsparcie merytoryczne.

Finansowanie

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Gmina Wrocław

Czas realizacji

I edycja projektu: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013.
II edycja projektu: rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015.

Koordynator

Cezary Grochowski, c.grochowskiateko.org.pl

Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru

Cele

Celem głównym projektu jest zwiększenie nadzoru i partycypacji społecznej w tworzeniu i realizacji polityki transportowej w miastach i na szczeblu ogólnopolskim poprzez wsparcie wspomnianego wyżej pozytywnego procesu.

Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco:

 • wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji działaczy społecznych organizacji rowerowych w zakresie nadzoru społecznego i współpracy z samorządami,
 • wsparcie strukturalne współpracy pomiędzy organizacjami rowerowymi, a PGR i MI (partycypacja społeczna przy kreowaniu polityki rowerowej państwa),
 • promocja najlepszych praktyk w zakresie partycypacji społecznej w Polsce i UE,
 • upublicznianie parametrów opisujących polityki transportowe w polskich miastach,
 • wykonanie diagnozy polityki rowerowej państwa z sugestiami optymalizacji rozwiązań,
 • aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie udziału społecznego w realizacji polityk transportowych,
 • usprawnienie kanału informacyjnego pomiędzy działaczami organizacji a środowiskiem rowerzystów.

Działania

 • Spotkania szkoleniowe przedstawicieli organizacji MDR
 • Wizyta studyjna dla działaczy MDR (Holandia/Niemcy/Dania)
 • Spotkania warsztatowe przedstawicieli MDR z PGR w Sejmie
 • Monitoring procesu konsultacji społecznych pakietu prorowerowych zmian prawnych w Ministerstwie Infrastruktury
 • Opracowanie społecznych raportów na temat kształtu polityk transportowych w poszczególnych miastach sieci
 • Publikacja promująca dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu  
 • Opracowanie syntetycznego Raportu na temat wdrażania polityk ruchu rowerowego w Polsce 
 • Organizacja konferencji ogólnopolskich prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej 
 • Organizacja  seminariów regionalnych prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej
 • Modernizacja i przebudowa witryny www.rowery.org.pl
 • Lokalne akcje promocyjne
 • Plakaty i nalepki odblaskowe na ramę rowerową

Finansowanie

Projekt „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji

01.09.2009 - 01.09.2011

Koordynatorzy

Jakub Szymczak, j.szymczakateko.org.pl
Cezary Grochowski, c.grochowskiateko.org.pl

Rowerowe Przyspieszenie

Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej i popularyzacji idei zrównoważonego transportu w Polsce

Cele

Projekt mający na celu wsparcie procesu rozwoju ruchu rowerowego w dużych miastach naszego kraju. Zakłada realizację kilku ważnych pakietów działań edukacyjnych, nastawionych przede wszystkim na wzrost świadomości ekologicznej wśród kluczowych dla procesu rozwoju ruchu rowerowego grup społecznych oraz bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem – dotarcie do rodziców oraz, poprzez media, do szerszych kręgów społeczeństwa. Ponadto efektem projektu będzie zacieśnienie współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, rowerowymi organizacjami pozarządowymi (sieć „Miasta dla Rowerów”), Parlamentarną Grupą Rowerową (PGR) i Ministerstwem Infrastruktury.

Działania

 • pilotażowy program edukacyjny w szkołach „Rower jest OK – czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście”
 • spotkania sieci Miasta dla Rowerów z Parlamentarną Grupą ds. rozwoju komunikacji Rowerowej (PGR)
 • warsztaty dla projektantów i urzędników „Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście”

Finansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czas realizacji

marzec 2010 - wrzesień 2011

Koordynator

Cezary Grochowski, c.grochowskiateko.org.pl

Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych w 2010 roku

Cele

Wsparcie strukturalne rozwoju i wypracowanie narzędzi pozwalających na stabilny rozwój organizacji.

Działania

1. Stworzenie zaplecza do obsługi imprez masowych

 • Wynajem sceny oraz sprzętu nagłaśniającego na imprezę masową w czerwcu 2011
 • Zakup elementów wizualnych: flag oraz namiotu firmowego

2. Aktywne działania promocyjne i aktywizacyjne

 • Organizacja otwartych spotkań
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Strona internetowa – wizytówka stowarzyszenia w sieci 
 • Stoisko promocyjne na imprezie masowej

3. Strategia rozwoju stowarzyszenia i współpraca z biznesem

 • wypracowanie strategii rozwoju stowarzyszenia
 • opracowanie oferty współpracy z biznesem

4. Stworzenie zestawu profesjonalnych narzędzi promocyjnych

 • Opracowanie i wydanie wizytówki, ulotki, nalepki odblaskowej, papieru firmowego

Finansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czas realizacji

1.01.2011 - 30.12.2011

Koordynator

Radek Lesisz, r.lesiszateko.org.pl