Wsparcie i współpraca

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy oraz możliwymi rodzajami wsparcia naszych celów i działań statutowych.

Zapraszamy wszystkich:

 • którym temat rowerowy jest bliski sercu
 • którzy chcieliby wykazać się działaniem na tym polu
 • którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • którzy chcieliby wesprzeć organizację działającą na rzecz ruchu rowerowego: czy to materialnie, finansowo, wizerunkowo, merytorycznie, czy duchowo
 • którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej

Jak to zrobić?

 1. Możesz zostać członkiem wspierającym Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej
 2. Możesz zostać naszym wolontariuszem
 3. Możesz zostać współautorem portalu Rowerowy Wrocław
 4. Możesz przekazać darowiznę na naszą działalność
 5. Możesz wesprzeć materialnie naszą działalność
 6. Możesz też wesprzeć nas w dowolny, wybrany przez siebie sposób

1. Możesz zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Nie musisz aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach, aby wspierać to, co robimy. Możesz zostać naszym członkiem wspierającym.

Prawa i obowiązki członka wspierającego opisuje nasz statut:

§16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§17. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka. Zarząd jest zobowiązany do poinformowania o uchwale w przeciągu 7 dni pozostałych członków Stowarzyszenia. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić do tej uchwały swoje weto, które rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.

§19. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o utracie członkostwa.

§21. 1. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 19., za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o utracie członkostwa.
2. Członkowie wspierający posiadają obowiązek opłacania składek i popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

2. Możesz zostać wolontariuszem naszego Stowarzyszenia.

Jeśli chciał(a)byś zaliczyć praktyki z pracy w organizacji pozarządowej, lub masz trochę wolnego czasu, który chciał(a)byś spożytkować na działania pro-rowerowe - zapraszamy!

3. Na naszym portalu rowerowy.wroclaw.pl możesz publikować autorskie artykuły, reportaże, czy opracowania.

Jeśli czujesz w sobie żyłkę korespondenta - pisz. Jeśli w twojej okolicy dzieją się rzeczy niepokojące, alarmujące, ciekawe lub nietypowe, o których nikt nie informuje - napisz nam o tym (najlepiej załączając zdjęcia / filmy). Nie jesteśmy w stanie pisać o wszystkim, co dzieje się we Wrocławiu, bądź też komentować / opisywać każdej inwestycji. Od ciebie zależy, czy twoje spostrzeżenia dotrą do szerszej publiczności.

4. Możesz przekazać darowiznę na działalność statutową Stowarzyszenia.

Naszą działalność statutową definiują cele wyszczególnione w Statucie.
Na naszych stronach możesz śledzić, co aktualnie robimy i co dotychczas zrobiliśmy.
Co roku publikujemy raport merytoryczny oraz finansowy z prowadzonej działalności.

Konto Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej: 50 2490 0005 0000 4530 3872 1776

5. Możesz wesprzeć materialnie naszą działalność (więcej w zakładce Nasze działania).

Na przykład podbudować projekt Doktora Bike’a - przekazując narzędzia lub akcesoria rowerowe, które mogą się przydać innym. Przydadzą nam się również stare, niepotrzebne zapięcia rowerowe - do testów edukacyjno-wytrzymałościowych.

6. Możesz też oczywiście wesprzeć nas w wybrany przez siebie sposób - czy to mówiąc o nas swoim znajomym, popierając publicznie nasze działania, czy modląc się za nas…