Zapytanie ofertowe

Wrocław, 14.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa z siedzibą

we Wrocławiu (50-134 przy ul. Białoskórniczej 26)

 

zaprasza do złożenia oferty na:

Prowadzenie zajęć lekcyjnych „Rowerowa szkoła czyli dlaczego i jak warto jeździć rowerem“ w okresie 1.05.2014 – 30.09.2014 r.

w związku z realizacją projektu

„ROWEROWA SIEĆ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DLA PARTYCYPACJI W POLITYCE TRANSPORTOWEJ PAŃSTWA” nr 0224/D/3/2012. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie 192 prelekcji „Rowerowa szkoła czyli dlaczego i jak warto jeździć rowerem“ w okresie 1.05.2014 – 30.09.2014 r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach na terenie Polski w miastach powyżej 100 000 mieszkańców.

 

Szczegółowy zakres działań:

1. jedna prelekcja musi liczyć dwie godziny lekcyjne (łącznie 90 minut)

2. scenariusz zajęć musi bazować na prezentacji: „Rower jest OK! Czyli dlaczego warto jeździć rowerem” (załączenik nr 1).

3. podczas zajęć należy wykorzystać dwa filmy edukacyjne „Rowerem między samochodami“ i „Samochodem między rowerami“

4. zajęcia muszą zostać udokumentowane listą obecności

5. oferent musi wykazać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zrównoważonego transportu w miastach – minimum 6 godzin lekcyjnych

 

Wykonawca wystawia rachunek/fakturę w złotówkach na całość realizowanego przez siebie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część prelekcji.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium ceny

 

Termin składania ofert:

3 dni robocze

 

Oferta, wg wzoru w załączniku - powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko bądź nazwę Wykonawcy

2. Adres wykonawcy i telefon kontaktowy

3. Cennik dla całości zadania, wg wzoru:

4. Oświadczenia:

- o zaakceptowaniu terminu płatności: do 14 dni od daty przedstawienia rachunku bądź faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń wymagań zawartych w jej treści.

- o posiadaniu niezbędnego doświadczenia do prawidłowego wykonania zlecenia.

- o tym, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty obciążające Zamawiającego, tj. cena uwzględniająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia ponoszone przez Zamawiającego, tj. m.in. koszty wynikające z wykonania czynności szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o przetargu, dodatkowe koszty obciążające Zamawiającego z tytułu zapłaty kosztów ZUS, FP i FGŚP, podatku dochodowego, VAT.

- o wszczęciu lub nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.

 

 

Oferty składane przez wykonawców na skutek skierowania do nich zapytań, mogą być przesyłane faksem lub w formie elektronicznej (podpisany skan oferty).

 

Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego, uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do planowanych nakładów.

 

Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi przez niego w zapytaniu ofertowym skierowanym do wykonawców.

Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.

 

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do osiągnięcia skutku tj. możliwości wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Zamawiający może wystąpić do Oferenta o stosowne wyjaśnienia/uzupełnienia w razie wątpliwości co do treści składanych ofert, w tym również wątpliwości dotyczących ceny

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonej oferty, w tym również wątpliwości dotyczących ceny.

 

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego lub e-mailem na adres wirateko.org.pl do dnia 17.04.2014 r. do godz. 15.00

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. +48 603634433 w godz. 9.00 – 15.00.

 

W załączeniu:

Załącznik 1. Prezentacja.

Załącznik 2. Formularz oferty.

 

Jakub Szymczak