Zostań członkiem WIRu

Statut Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej przewiduje trzy rodzaje członkostwa:

  1. zwyczajne
  2. wspierające
  3. honorowe

Ad. 1

Aby zostać członkiem zwyczajnym należy mieć rekomendację co najmniej pięciu obecnych czlonków Stowarzyszenia. W praktyce zaproszenie na członka zwyczajnego otrzymują osoby wykazujące samodzielną, dużą aktywność i orientację w zagadnieniach, którymi zajmuje się WIR.

Ad. 2

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, bądź prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. W praktyce członkowie wspierający to osoby, które chcą wspomóc działania WIR-u, na przykład opłacając składkę.

Ad. 3

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia otrzymuje osoba, która posiada wybitne zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 * * *

Temat członkostwa opisuje szczegółowo Rozdział III naszego statutu: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§13. 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Osoby w wieku od 16 lat do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego: w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§14. 1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec. Członkiem zwyczajnym może być również osoba określona w §13.3. Warunkiem członkostwa jest zaakceptowanie celów Stowarzyszenia.

§15. Warunkiem członkostwa zwyczajnego jest:
a) złożenie pisemnej deklaracji kandydata;
b) uzyskanie poparcia co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia;
c) przyjęcie kandydatury na drodze uchwały Zarządu.
Zarząd jest zobowiązany do poinformowania o uchwale w przeciągu 7 dni pozostałych członków Stowarzyszenia. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić do tej uchwały swoje weto, które rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.

§16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§17. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka. Zarząd jest zobowiązany do poinformowania o uchwale w przeciągu 7 dni pozostałych członków Stowarzyszenia. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić do tej uchwały swoje weto, które rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.

§18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która posiada wybitne zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§19. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o utracie członkostwa.

§20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§21. 1. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 19., za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o utracie członkostwa.
2. Członkowie wspierający posiadają obowiązek opłacania składek i popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

§22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§23. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub Walnego Zebrania Członków,
b) śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia przez Zarząd bezwzględną większością głosów:
* z powodu działań sprzecznych ze statutem i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
* z powodu podejmowania z rozmysłem działań szkodzących dobru Stowarzyszenia,
* z powodu notorycznego (przynajmniej przez okres roku) nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
* z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 6 miesięcy.

§24. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania zainteresowanemu przysługują pełne prawa członkowskie.